За да получите достъп в платформата на Web of Science, трябва да се регистрирате от IP адрес на Софийски Университет София.


Обучителна сесия

Как да търсим в
Web of Science

Как да намираме тенденции
Web of Science

Как да генерираме отчети за цитирания в Web of Science

Как да измерваме импакт факторът на списания чрез Web of Science

За да получите достъп в платформата на InCites®, трябва да се регистрирате от IP адрес на Софийски Университет София.


Обучителна сесия

Как да търсим в
InCites®

Как да влезем в платформа
InCites®

Как да работим с платформа
InCites®

Как да създаваме списъци от статии в InCites®

За да получите достъп в платформата на Scopus®, трябва да се регистрирате от IP адрес на Софийски Университет София.


Обучителна сесия

Как да търсим в Scopus®

Обща информация за палтформа Scopus®

Как да търсим в палтформа Scopus®

Как да търсим статии в палтформа Scopus®

Как да анализираме резултати в палтформа Scopus®